Algemene voorwaarden Ankh Nederland. Kamer van Koophandel nummer: 68876610.

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, scholingen (trainingen & workshops), alsmede alle individuele of groepssessies voor wat betreft healing, reading en coaching, die door Ankh Nederland worden aangeboden (zie website van Ankh Nederland).
 2. Daar waar de mannelijke vorm wordt gebruikt wordt ook de vrouwelijke vorm bedoeld.  

Artikel 2: Kosmische instrumenten, behandelingen en scholing

 1. Ankh Nederland is nooit verantwoordelijk voor het gebruik en de inzet van de geleverde kosmische instrumenten. Dit is en blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Alle instrumenten worden vanuit zuivere liefde en intenties gecreëerd.
 2. De geleverde kosmische instrumenten alsmede de behandelingen (healings), readings, coaching en het geleerde vanuit de scholingen vervangen nimmer een doktersbezoek bij ziekte. Raadpleeg bij lichamelijke klachten altijd eerst met uw arts (huisarts of specialist ziekenhuis). Stop eveneens nooit met de voorgeschreven medicatie vanuit uw huisarts of specialist.

Artikel 3: Afspraak en inschrijving

 1.  Het maken van een afspraak voor een healing, reading en coaching geschiedt door het maken van een telefonische afspraak tijdens het tijdsvenster voor persoonlijk contact zie www.ankh-nederland.nl., of door het sturen van een email naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Er wordt dan contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak.
 2. Inschrijven voor scholingen geschiedt door het kenbaar maken van uw interesse via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Na een gesprek hierover krijgt u een inschrijvingsformulier en de algemene voorwaarden toegestuurd. Nadat Ankh Nederland het ondertekende inschrijvingsformulier retour heeft ontvangen gaan wij kijken wanneer u ingepland kunt worden voor de training / workshop. Toelating tot de scholing geschiedt in volgorde van aanmelding, maar Ankh Nederland is binnen het kader van de afwegingen die wij hebben te maken, met het oog op de belangen van zowel individuele deelnemers als de groepssamenstelling, steeds gerechtigd aangemelde deelnemers niet (verder) tot de groepjes toe te laten of de aanmelding door te schuiven naar de toekomst met de gedachte een geschiktere groepssamenstelling te vinden. Na de bevestiging van uw definitieve inschrijving heeft u 14 dagen bedenktijd. Daarna is de inschrijving definitief.
 3. U kunt zich alleen inschrijven voor de gehele scholingsduur. Tussentijds annuleren is niet mogelijk behoudens de in artikel 4 genoemde voorwaarden.
 4. Alle scholingen worden gehouden, onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen en vinden plaats, op onze trainingslocatie Chatelainplein 9, 6102 BB te Echt (Limburg).

Artikel 4: Annulering

 1. Annulering door de deelnemer aan de scholingen (trainingen en workshops) dient per email te gebeuren. De datum van ontvangst is bepalend voor de datum van annulering.
 2. Annulering van scholingen, na het verstrijken van de 14 dagen bedenktijd, is kosteloos tot 3 weken voor aanvang van de scholing m.u.v. € 75,- administratiekosten.
  Annulering van een healing, reading of coaching is kosteloos tot 24 uur van te voren. Bij te late annulering zijn in principe de volledige kosten verschuldigd. Er zal in overleg gezocht worden naar een passende oplossing.
 3. Wanneer de deelnemer de scholing wil afbreken binnen de gestelde 3 weken voor aanvang van de scholing of als de scholing inmiddels is gestart dan is de deelnemer het volledige opleidingsgeld verschuldigd.
 4. Wanneer een scholing vanwege te weinig deelnemers niet doorgaat, worden de reeds betaalde kosten binnen 2 weken na annulering terugbetaald. Over een mogelijke annulering wordt op zijn laatst 3 weken voor de aanvangsdatum besloten. Het bedrag van de annulering i.v.m. te weinig deelnemers zal volledig worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffend bedrag is ontvangen.
 5. Ankh Nederland behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de scholingen wijzigingen aan te brengen.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

 1. Voor scholingen alsmede de aankoop van instrumenten geldt een algemene betalingstermijn van 14 dagen. Individuele behandelingen zoals healing, readings en coaching dienen direct  te worden voldaan aansluitend aan de behandeling, reading en coaching.
 2. Alle betalingen kunnen worden voldaan op NL 60 RABO 0134 7080 16 t.n.v. MJHM Beunen.
 3. Voor alle cursussen, workshops en trainingen geldt dat deze minimaal 48 uur voor aanvang van de eerste cursusdag volledig zijn betaald. Bij bestelde persoonlijke kosmische instrumenten geldt dat deze voldaan worden, nadat de instrumenten gecreëerd zijn. Echter ze worden pas verzonden of afgehaald nadat deze volledig zijn betaald. Nadat het bestelde kosmische instrument is gecreëerd is de opdrachtgever verplicht deze af te nemen en te betalen. Dit, omdat op zielentrilling gemaakte instrumenten niet kunnen ‘doorreizen’ naar een andere klant. Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen betalingstermijn is de deelnemer in verzuim.
 4. Indien Ankh Nederland door wanbetaling van de klant of deelnemer is genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen voor de klant, die veelal mondeling opdracht heeft gegeven voor het maken van kosmische instrumenten en van de deelnemer, die zich voor de opleiding (scholing) heeft aangemeld.

Artikel 6: Uitvoering

 1. Ankh Nederland heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en daardoor verhinderd is om de verplichtingen na te komen.
 2. Bij absentie kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie. De deelnemer meldt de absentie zo vroeg mogelijk bij de lesgever. Bij afwezigheid volgt eventueel extra studie- of oefenadvies om op eigen gelegenheid de gemiste lesstof in te halen. De gemiste lesstof kan niet in een andere groep worden ingehaald.
 3. Ankh Nederland heeft het recht om deelnemers de toegang tot de lessen te weigeren indien dit voor het persoonlijke of groepsproces van belang is. Indien Ankh Nederland besluit om een scholing tussentijds of voortijdig te beëindigen voor een specifieke deelnemer of in uitzonderlijk geval voor meerdere deelnemers dan vindt er geen restitutie van lesgeld plaats. Ankh Nederland is gerechtigd te bepalen welke persoon of personen deze disbalans in de groepsdynamiek veroorzaken.  
  Er wordt enkel gewerkt vanuit Liefde & Witte Magie en andere tegenstrijdige vormen worden op geen enkele wijze getolereerd. Dit leidt direct tot vroegtijdige beëindiging van de scholing voor de betreffende deelnemer.  Wanneer men naar andere methode op zoek is dan werken vanuit Liefde & Witte Magie, is Ankh Nederland niet het juiste instituut om je op te geven voor deelname aan scholing.
 4. De met Ankh Nederland gesloten overeenkomst voor scholing leidt voor Ankh Nederland tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatverplichting. E.e.a. is namelijk afhankelijk van de groepsdynamiek alsmede de individuele inzet c.q. houding van de deelnemer.
 5. Vragen bij thuiskomst n.a.v. de scholing worden de eerstvolgende les behandeld of aan het eind van de laatste les. Tussentijdse vragen kunnen eventueel kenbaar gemaakt worden per email (niet telefonisch!). Maar zullen alleen dan aan het begin van de eerstvolgende les kort worden behandeld. Dit in verband met bescherming van de persoonlijke belasting van de lesgever.

Artikel 7: Overige bepalingen

 1. Bij eventuele klachten gaan wij ervan uit dat zowel Ankh Nederland als de deelnemer een eigen verantwoordelijkheidsaandeel heeft in de ontstane situatie. Mochten er klachten zijn dan zullen we deze proberen in goed overleg met Ankh Nederland en de desbetreffende persoon op te lossen. Officiële klachten dienen alleen per email kenbaar gemaakt te worden. Telefonische klachten kunnen we helaas niet in behandeling nemen. Er is eveneens een externe klachtencommissie vanuit het CAT  Collectief Alternatieve Therapeuten (+ wet Wkkgz) ingesteld.
 2. Persoonlijke informatie over de deelnemers worden vanuit Ankh Nederland altijd vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke informatie die ter sprake komt tijdens de scholingen door lesgever en of deelnemers worden noch door Ankh Nederland nog door andere deelnemers gecommuniceerd of op een andere wijze kenbaar gemaakt aan derden. Schending van deze geheimhoudingsplicht kan tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst c.q. deelname leiden zonder terugbetalingsplicht vanuit Ankh Nederland.
 3. Verkopen, kopiëren, dupliceren of anderszins afstaan aan derden van lesmateriaal en presentaties is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht ofwel de copyright van speciaal voor de opleiding (trainingen & workshops) vervaardigd lesmateriaal en presentaties blijft te allen tijde van Ankh Nederland of enig ander in het lesmateriaal vermelde rechthebbende. Het uitgereikte lesmateriaal mag niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie en persoonlijke ontwikkeling en dus niet zakelijk ingezet worden. Het auteurs en het eigendomsrecht berust bij Ankh Nederland. De inhoud mag niet zonder schriftelijke toestemming van de auteur gedupliceerd, gekopieerd, verkocht en / of verspreidt worden, hier staat een financiële boete op van € 3.500,- per overtreding / per persoon.
 4. Ankh Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer. Deelname aan de scholing is vrijwillig en deelnemer is verantwoordelijk voor zichzelf, zijn daden en handelingen tijdens, maar zeker ook na de scholing. Incl. het toepassen van het geleerde in eigen praktijk. Ankh Nederland kan daarvoor niet verantwoordelijk zijn.
 5. Door bestelling van Kosmische instrumenten, het aanvragen van een behandeling (healing, reading  of coaching) alsmede door inschrijving van scholing wordt de deelnemer verondersteld volledige kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
 6. In het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn wij gehouden aan de privacywetgeving. Dit houdt in dat wij de persoonsgegevens die wij van u verzamelen onder strikte regels moeten bewaren en beveiligen tegen o.a. datalekken. Tevens moet vast staan welke gegevens van u bewaard worden en voor welk doel. Wij vragen van u de volgende gegevens voor de volgende doeleinden:
      Naam (voornamen en achternaam), adres, postcode en woonplaats
      Telefoonnummer en email adres
      Eventueel BTW nummer i.v.m. BTW verlegd controle bij klant uit het buitenland met eigen bedrijf. Deze gegevens zijn nodig voor de contactgegevens, basisadministratie, facturatie en bewijs van deelname / certificaat. Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard. Informatie aan derden wordt alleen verstrekt na schriftelijke toestemmingsverklaring van de student. Zie hiertoe ook de Privacy verklaring op de website van Ankh Nederland.      
 7. Het maken van beeldmateriaal en geluidsopnames tijdens de scholing en presentaties is mede gelet op de AVG dan ook niet toegestaan.

 

Openingstijden

Indien u persoonlijk contact met mij wilt opnemen kan dit telefonisch op dinsdagavond tussen 19:00 uur en 21:00 uur.

een e-mail sturen kan altijd!

Privacy verklaring       Disclaimer      Algemene voorwaarden      Login
          

Contactgegevens

Chatelainplein 9,
6102BB Echt
KVK: 68876610
BTW: NL001829023B57

 Tel: 06-45424896
 Email: info@ankh-nederland.nl